preskoči na sadržaj

Natječaji za zasnivanje radnog odnosa


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 10. Pravilnika o radu Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec te članka 7., stavka 1. Pravilnika o zapošljavanju Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Vladimira Nazora 34, 40 000 Čakovec, raspisuje


NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u
Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec, Vladimira Nazora 34, Čakovec

 

1.  Nastavnik/nastavnica latinskog jezika - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno - 21 sat nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice

2. Nastavnik/nastavnica biologije - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

3. Nastavnik/nastavnica biologije - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice

4. Nastavnik/nastavnica povijesti - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice

5. Nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno - 5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

6. Nastavnik/nastavnica sociologije - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (23 sata tjedno - 12 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice

7. Nastavnik/nastavnica etike - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (17 sata tjedno - 9 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena), određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Potrebna vrsta i razina obrazovanja, propisani čl. 105., stavkom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, završen je diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.

Uvjeti stručne spreme za navedena radna mjesta propisani su Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96 i 80/99).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po zakonu obvezni steći)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije ).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 158/03, 198/03, 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://gimnazija-cakovec.skole.hr/natjecaji objaviti način procjene odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje temelji na poznavanju propisa.
Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi na  temelju poznavanja propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://gimnazija-cakovec.skole.hr/natjecaji.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec koji je dostupan na poveznici Škole http://gimnazija-cakovec.skole.hr/dokumenti1.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom. 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Vladimira Nazora 34, Čakovec, kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose neposredno ili poštom na adresu Škole s naznakom:„ Za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“:

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
Vladimira Nazora 34
40 000 Čakovec.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, kao i nepravovremeno dostavljene prijave, neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata. 
Kandidat/i prijavljen/i na natječaj bit će obaviješten/i o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole http://gimnazija-cakovec.skole.hr/natjecaji najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019. godine.

 

 

                                                                                                                                                      Ravnateljica
                                                                                                                                                      Sandra Breka-Ovčar, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Miljenko Blažeka   datum: 15. 10. 2019.

Službena FB stranica


Službeni Instagram


OBAVIJESTI

Centar izvrsnosti


Škola po mjeri učenika


e-Dnevnik


Državna matura 2019.

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Institucije
 • MZOS
 • NCVVO
 • AZOO

Portali
 • Edu

preskoči na navigaciju